Јави се сега +38971311 601  Емаил info@littleme.mk   Сподели на Фејсбук Инстаграм         

Јасли

          Приватната установа за деца -детска градинка LITTLE ME INTERNATIONAL PRICHOOL Скопје работи според Програмата за рано учење и развој базирани врз Стандардите за рано учење и развој ставајќи го главниот фокус на значењето на раното детство за интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој на секое дете, задоволувајќи ги неговите потреби, интереси  и индивидуални можности.

          Холистичкиот пристап, на кој се базира развојот и учењето на детето од предучилишна возраст, се однесува на обезбедување на безбедна и сигурна околина за учење и развој, зајакнување на развојната подготвеност за училиште, како и формирање на правилни навики за заштита на здравјето на детето.

          ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 9 МЕСЕЦИ ДО 2 ГОДИНИ

          Оваа програма е наменета за возрасна група на деца од  9 месечна до 2 годишна возраст и истата во континуирана работа со децата ја реализираат две лица – негователи со соодветно образование и стекната лиценца за вршење на деноста.

          Воспитно-образовната програма коа се реализира со децата ги опфаќа сите астекти од детската личност со посебен акцент на развивање на способности, навики, постапки и однесувања карактеристични за оваа возрасна граница.

          Начинот, содржините, посветеноста во изборот на методите и формите  преку кои континуирано се постигнуваат позитивни резултати во работата со децата под континуирано менторство од долгогодишен и искусен педагог  е вистински предизвик за тимот на негователи кои се одговорни за не повеќе од 5-7 деца поодделно.