Услуги

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ ЗА ДЕЦА ОД ЈАСЛЕНА ВОЗРАСТ ( 9 месеци до 2 години)
- целодневна исхрана  ( четири оброци прилагодени на возраста + еден дополнителен)
- пелени
- марамици
- купка
- креми
- редовен  систематски преглед од педијатар
- следење и известувања од страна на стручни лица(педагог, логопед и дефектолог)
- редовна-периодична проверка на брис од нос и грло

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ ЗА ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 3 год. - 6 год.
- целодневна исхрана  ( четири оброци прилагодени на возраста + еден дополнителен)
- редовен  систематски преглед од педијатар
- следење и известувања од страна на стручни лица(педагог, логопед и дефектолог)
- редовна-периодична проверка на брис од нос и грло
- изучување англиски јазик во комплет со обезбедена литература и ЦД материјал
- вежби по детска ЈОГА
- фискултурни активности
- креативен материјал и креативна едукација на децата
- детска литература
- работен материјал осмислен по теми и содржини- по сугестија и мислење на педагогот
- неделни писмени известувања до секој родител поодделно
- посети, активности и работилници (во и надвор од градинката)
 

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ ЗА КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА  

- креативен материјал и креативна едукација на децата
- реализирање на еден ден од креативната работилница на англиски јазик во комплет со обезбедена литература и ЦД      материјал
- користење и работа со детска литература
- работен материјал осмислен по теми и содржини- по сугестија и мислење на педагогот
- неделни писмени известувања до секој родител поодделно за постигнатото и реализираното со нивното/те/ дете/ца/.
- реализирање на работилница со присуство на родител (не континуирано)
- можност за групна организирана посета од повеќе деца од едно семејство, повеќе другарчиња и сл.(овозможен попуст за групна посета);
- ужинка за секое дете.