КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ ЗА КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА  

- креативен материјал и креативна едукација на децата
- реализирање на еден ден од креативната работилница на англиски јазик во комплет со обезбедена литература и ЦД      материјал
- користење и работа со детска литература
- работен материјал осмислен по теми и содржини- по сугестија и мислење на педагогот
- неделни писмени известувања до секој родител поодделно за постигнатото и реализираното со нивното/те/ дете/ца/.
- реализирање на работилница со присуство на родител (не континуирано)
- можност за групна организирана посета од повеќе деца од едно семејство, повеќе другарчиња и сл.(овозможен попуст за групна посета);
- ужинка за секое дете.