ДЕЦА ОД ЈАСЛЕНА ВОЗРАСТ ( 9 месеци до 2 години)

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ ЗА ДЕЦА ОД ЈАСЛЕНА ВОЗРАСТ ( 9 месеци до 2 години)
- целодневна исхрана  ( четири оброци прилагодени на возраста + еден дополнителен)
- пелени
- марамици
- купка
- креми
- редовен  систематски преглед од педијатар
- следење и известувања од страна на стручни лица(педагог, логопед и дефектолог)
- редовна-периодична проверка на брис од нос и грло