ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 3 - 6 години

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ ЗА ДЕЦА НА ВОЗРАСТ ОД 3 год. - 6 год.
- целодневна исхрана  ( четири оброци прилагодени на возраста + еден дополнителен)
- редовен  систематски преглед од педијатар
- следење и известувања од страна на стручни лица(педагог, логопед и дефектолог)
- редовна-периодична проверка на брис од нос и грло
- изучување англиски јазик во комплет со обезбедена литература и ЦД материјал
- вежби по детска ЈОГА
- фискултурни активности
- креативен материјал и креативна едукација на децата
- детска литература
- работен материјал осмислен по теми и содржини- по сугестија и мислење на педагогот
- неделни писмени известувања до секој родител поодделно
- посети, активности и работилници (во и надвор од градинката)